Lista cuprinzând informaţiile de interes public

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Iernut
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi programul de funcţionare a autorităţii, programul de audienţe
 • Numele ş prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi funcţionarul public desemnat cu difuzarea informaţiilor de interes public
 • Coordonatele de contact ale autorităţii : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Programe şi strategii proprii
 • Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii
 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile solicitate.

Categorii de documente produse şi/sau gestionate,potrivit legii

 • Anchete sociale
 • Adeverinţe după Registrul Agricol
 • Certificate de producător
 • Autorizaţii
 • Avize
 • Certificate de urbanism

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice

Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat, constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la Primăria oraşului Iernut, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Dacă după cercetarea administrativă, reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare iîmpotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărei rază domiciliază sau se află instituţia publică, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile, după caz 30 de zile, prevăzute de lege.