Buletin informativ 08.02.2018

 

PROCES VERBAL,
Incheiat azi 07.02.2018

Avand in vedere  art.5, alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde  informatii de interes public, precum si  in vederea realizarii unui proces de comunicare eficient si eficace intre institutie, respectiv administratia publica locala si  cetateni, precum si asigurarea transparentei decizionale, subsemnata Rosca Maria Ioana, inspector biru Relatii cu Publicul, am procedat la intocmirea si afisarea la panoul din incinta Primariei Iernut si pe site-ul Primariei Iernut (www.primariaiernut.ro) a buletinului informativ publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul  biroului Relaţii cu Publicul, situat in incinta Primăriei oraşului Iernut, biroul 4 – parter, telefon 0265/471410, int.24, la adresa de e-mail: www.primariaiernut.ro, sau la secretariatul instituţiei.

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

 

A) ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITATII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE:

 • Legea nr. 188/1999 privindStatutul functionarilor publici, republicata
 • Legea nr. 554/2004 acontenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codulde conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarileulterioare
 • Legea nr. 52/2003 privindtransparenta decizionala in administratia publica
 • Legea nr. 544/2001 privindliberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile sicompletarile ulterioare
 • Hotărârea nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea  nr. 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
 • Legea nr. 215/2001 aadministratiei publice locale, republicata
 • Legea 53/2003, Codul Muncii
 • Legeanr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea  nr. 161/2003 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017– privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut
 • Dispoziţia Primarului nr. 81/29.06.2006-privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară;

 

B) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTIILE DEPARTEMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE

 • Organigrama instituției   a  fost aprobată prin H.CL. nr. 42/27.09.2017
 • Regulamentul de organizare și funcționare  a fost aprobat prin H.CL nr. 202/27.11.2017

Atributiile compartimentelor  sunt prevazute in Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate a primarului oraşului iernut

 

Programul de funcționare al Primăriei Oraşului Iernut:

Luni – Vineri: între orele: 07:00 –15:30

Vineri : între orele: 07:00 –13:00

Program de furnizare a informațiilor de interes public : biroul Relatii cu Publicul, sediul Primăriei, camera 4: Luni  – Miercuri între orele: 08:00 –16:30, Joi între orele 10:00-18.30, Vineri între orele: 08:00 –16:30

Program de audiențe:

Primar
Nicoara Ioan
Miercuri Audienţe pe sate
Luni Audienţe Primarie
10:00 – 12:00
Viceprimar
Mărginean Vasile
Luni, Miercuri, Joi Audienţe pe sate
Marţi, Vineri Audienţe Primarie
08:00 – 10:00
Secretar
Dordea Laura
Marţi, Vineri 10:00 – 12:00

 

C) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR PUBLICE

Conducerea Primăriei Oraşului Iernut

Primar – dl. NICOARĂ IOAN
Viceprimar–dl. MĂRGINEAN VASILE
Secretarul Oraşului Iernut –dna DORDEA LAURA

Funcționarul public responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public– inspector Roşca Maria-Ioana .

 

D) COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE, RESPECTIV: DENUMIREA, SEDIUL, NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL SI ADRESA PAGINII DE INTERNET

 

E) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Buget local: pt. vizualizare, www.primariaiernut.ro, click buton ”Pentru cetateni”, selectare secțiune ”TRansparenta decizionala”, si “ buget “

 • Sursele financiare și bilanțul contabil se pot consulta si la sediul instituției

 

F) PROGRAMELE SI STRATEGIILE PROPRII

Pentru  vizualizare www.primariaiernut.ro, click buton “Proiecte si investitii“.

 

G) LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Oraşului Iernut
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Oraşului Iernut
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Oraşului Iernut și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public;
 • Coordonatele de contact ale Primăriei Oraşului Iernut, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e- mail și adresa paginii de internet;
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Programele și strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul Primăriei Orasului Iernut;
 • Lista documentelor produse și/sau gestionate, potrivit legii de instituția publică;
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care  persoana se consideră vătămată în privința dreptului la acces la informațiile de interes  public solicitate.

 

H) LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

 • Dispozitiei ale primarului;
 • Proiecte de hotarâri;
 • Instrumente de prezentare aactelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referatede aprobare;
 • Note de discutii;
 • Referate de aprobare;
 • Fise de audienta;
 • Protocoale;
 • Rapoarte;
 • Studii;
 • Analize;
 • Prognoze;
 • Proiecte de strategii;
 • Scrisori sau adrese;
 • Materiale de specialitate;
 • Fise de proiect;
 • Contracte de achizitie publica;
 • Procese-verbale;
 • Adrese;
 • Observatii si propuneri;
 • Avize;
 • Planuri urbanistice de detaliusau zonale;
 • Planul urbanistic general;
 • Certificate de urbanism siautorizatii de construire/desfiintare;
 • Autorizatii pentru activitatiindependente (asociatii familiale, persoane fizice), autorizatii taxi,autorizatii de functionare si avize pentru orarul de functionare;
 • Autorizatii de acces în zone curestrictii de tonaj;
 • Date de stare civila ;

 

I) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

Sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

 • Reclamatia administrativa – sedepune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice (Model-Reclamatie-Administrativa 1, Model-Reclamatie-Administrativa 2)
 • Plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.